• darkblurbg
  • darkblurbg

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene voorwaarden van In Between Onderwijs gevestigd te Assen aan de Vossenlaan 8, 9408 CN. Versie 1 september 2016

Artikel 1. Begrippen

1.1 Onder In Between Onderwijs wordt verstaan de organisatie of de aan deze organisatie verbonden rechtspersoon voor zover betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij waarmee In Between Onderwijs een overeenkomst sluit in het kader van de uitoefening van haar bedrijf.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door In Between Onderwijs aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen In Between Onderwijs en een opdrachtgever waarop In Between Onderwijs deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met In Between Onderwijs, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 De door In Between Onderwijs gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. In Between Onderwijs is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.2 In Between Onderwijs kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 In Between Onderwijs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft In Between Onderwijs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan In Between Onderwijs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan In Between Onderwijs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan In Between Onderwijs zijn verstrekt, heeft In Between Onderwijs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4.4 In Between Onderwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien In Between Onderwijs is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien door In Between Onderwijs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan In Between Onderwijs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.

4.7 In Between Onderwijs is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan In Between Onderwijs een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.                                                                              

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 5.2 Bij overschrijding van een termijn dient de In Between Onderwijs schriftelijk in gebreke te stellen. Indien deze overschrijding te wijten zou zij aan In Between Onderwijs dan dient haar een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6. Wijziging, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 6.2  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. In Between Onderwijs zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal In Between Onderwijs de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt In Between Onderwijs zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 8.2 Alle door In Between Onderwijs verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van In Between Onderwijs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 8.3 In Between Onderwijs behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, ten gevolge van een omstandigheid die niet door In Between Onderwijs voorzien was, de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, is de opdrachtgever niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen: – de overmacht is slechts tijdelijk (maximaal 4 weken) – de overeenkomst betreft slechts een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst 9.2 Ontbinding van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft. 9.3 Ontbinding van de overeenkomst heeft slechts betrekking op dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is. 9.4 Indien In Between Onderwijs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd de reeds uitgevoerde diensten/werkzaamheden afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 9.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar opdrachtgever en In Between Onderwijs geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Hieronder zijn o.a. begrepen: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, storingen, verlies van apparatuur of hulpmiddelen.

 

Artikel 10. Annuleren

10.1 Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig (24 uur van te voren) te worden geannuleerd en indien mogelijk naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde en/of indien verplaatsing naar een later tijdstip niet mogelijk is, worden alsnog de betreffende uren afgeboekt c.q. als gemaakt beschouwd en als zodanig in rekening gebracht.

10.2 In Between Onderwijs behoudt zich het recht voor om een training te annuleren indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij annulering van de deelnemer aan een training kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie. Annulering tot 20 werkdagen voor de aanvangsdatum is kosteloos.
Annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor de aanvangsdatum bedraagt 100% van de trainingsprijs.

 

Artikel 11. Gebreken; klacht termijnen

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan In Between Onderwijs. 11.2 In Between Onderwijs dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht(en) te controleren. 11.3 Indien een klacht gegrond is, zal In Between Onderwijs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 11.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal In Between Onderwijs slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden. 11.5 Klachten uit welke hoofde dan ook, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.  

Artikel 12. Betaling

12.1 Mocht (ondanks de zorgvuldigheid die In Between Onderwijs hieromtrent betracht) over een bepaalde activiteit / dienst toch omzetbelasting verschuldigd zijn, dan zal deze alsnog in rekening worden gebracht. 12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door In Between Onderwijs is aangegeven. 12.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. 12.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is In Between Onderwijs gerechtigd behalve het factuurbedrag en de rente ook alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buiten rechtelijke kosten zijn. 12.5 Indien In Between Onderwijs aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.6 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit enige met In Between Onderwijs gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van c.q. beslag onder de opdrachtgever of bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van dienst bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is In Between Onderwijs gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat In Between Onderwijs tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de In Between Onderwijs verder toekomende rechten, ook met betrekking tot andere opdrachten die op dat moment door In Between Onderwijs voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid 13.1 Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 13.2 In Between Onderwijs is slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, In Between Onderwijs verwijt van schuld gemaakt kan worden. 13.3 In Between Onderwijs is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.                                                                                                            

13.4 In Between Onderwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat In Between Onderwijs is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 14: Open activiteiten

14.1 U heeft 14 dagen bedenktijd voordat uw inschrijving definitief is. Annuleren kan tot een maand voordat de cursus begint, u krijgt dan 90% van de cursuskosten terug. Bij annuleren binnen een maand voordat de cursus begint, krijgt u geen cursuskosten terug. U kunt wel een andere cursist opgeven. U dient dit per e-mail aan te geven voorafgaande aan de cursus. 14.2 Een open activiteit vindt slechts dan doorgang indien er voldoende aanmelding is, dit ter beoordeling van In Between Onderwijs. In Between Onderwijs heeft het recht een deelnemer te weigeren indien deze niet voldoet aan de door In Between Onderwijs gestelde toelatingscriteria. 14.3 In Between Onderwijs beslist twee weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit. 14.4 Indien een activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden, wanneer een deelnemer dit wenst kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige activiteit. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden de deelnemer dan niet in rekening gebracht. 14.5 Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen, zal In Between onderwijs trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit niet  mogelijk is, dan behoudt In Between Onderwijs zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen. 14.6 De deelnemer heeft tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om zijn aanmelding per aangetekend schrijven te annuleren.  Indien de annulering  plaatsvindt binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de volledige deelnemersprijs verschuldigd. 14.7 Indien In Between Onderwijs de beslissing over het al dan niet doorgaan van een activiteit heeft  opgeschort  tot twee weken voor de aanvangsdatum, heeft de deelnemer het recht om  de  inschrijving kosteloos te annuleren tot het moment dat In Between Onderwijs besluit tot het doorgaan van die activiteit. 14.8 Indien een deelnemer door overmacht een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, krijgt deze de gelegenheid om bij de eerstvolgende gelijksoortige activiteit het verzuimde deel in te halen  zonder dat daarvoor een  vergoeding is verschuldigd. Dit aanbod geldt alleen als de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 14.9 De kosten voor deelname aan de open activiteit moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zijn betaald en in ieder geval uiterlijk twee weken voor aanvang.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

15.1 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen 16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst met In Between Onderwijs.